Ni BingbingProfessor

Address:

Phone:

Email:nibingbing@sjtu.edu.cn

Research Center:Institute of Image Communication and Network Engineering

Selected Publications
l  Jingwei Xu, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Video Prediction via Selective Sampling, NIPS 2018.


l  Jingwei Xu, Bingbing Ni, Zefan Li, Shuo Cheng, Xiaokang Yang, Structure Preserving Video Prediction. CVPR, 2018.


l  Huanyu Yu, Shuo Cheng, Bingbing Ni, Minsi Wang, Jian Zhang, Xiaokang Yang, Fine-Grained Video Captioning for Sports Narrative. CVPR, 2018.


l  Taiping Yao, Minsi Wang, Bingbing Ni, Huawei Wei, Xiaokang Yang, Multiple Granularity Group Interaction Prediction. CVPR, 2018.


l  Zan Shen, Yi Xu, Bingbing Ni, Minsi Wang, Jianguo Hu, Xiaokang Yang, Crowd Counting via Adversarial Cross-Scale Consistency Pursuit. CVPR, 2018.


l  Jinxian Liu, Bingbing Ni, Yichao Yan, Peng Zhou, Shuo Cheng, Jianguo Hu. Pose Transferrable Person Re-Identification. CVPR, 2018.


l  Peng Zhou, Bingbing Ni, Cong Geng, Jianguo Hu, Yi Xu. Scale-Transferrable Object Detection. CVPR, 2018.


l  Jie Qin, Li Liu, Ling Shao, Fumin Shen, Bingbing Ni, Jiaxin Chen, Yunhong Wang. Zero-Shot Action Recognition With Error-Correcting Output Codes. CVPR, 2017.


l  Jie Qin, Li Liu, Ling Shao, Bingbing Ni, Chen Chen, Fumin Shen, Yunhong Wang. Binary Coding for Partial Action Analysis With Limited Observation Ratios. CVPR, 2017.


l  Rui Yang, Bingbing Ni, Chao Ma, Yi Xu, Xiaokang Yang. Video Segmentation via Multiple Granularity Analysis. CVPR, 2017.


l  Minsi Wang, Bingbing Ni, Xiaokang Yang. Recurrent Modeling of Interaction Context for Collective Activity Recognition. CVPR, 2017.


l  Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Shenghua Gao. Progressively Parsing Interactional Objects for Fine Grained Action Detection. CVPR 2016: 1020-1028.


l  Yang Zhou, Bingbing Ni, Richang Hong, Xiaokang Yang, Qi Tian. Cascaded Interactional Targeting Network for Egocentric Video Analysis. CVPR 2016: 1904-1913.


l  Jun Yuan, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Ashraf A. Kassim, A. Kassim. Temporal Action Localization with Pyramid of Score Distribution Features. CVPR 2016: 3093-3102.


l  Yang Zhou, Bingbing Ni, Richang Hong, Meng Wang, Qi Tian. Interaction part mining: A mid-level approach for fine-grained action recognition. CVPR 2015: 3323-3331


l  Bingbing Ni, Pierre Moulin, Xiaokang Yang, Shuicheng Yan. Motion Part Regularization: Improving action recognition via trajectory group selection. CVPR 2015: 3698-3706


l  Bingbing Ni, Vignesh R. Paramathayalan, Pierre Moulin. Multiple Granularity Analysis for Fine-Grained Action Detection. CVPR 2014: 756-763


l  Bingbing Ni, Teng Li, Pierre Moulin. Beta Process Multiple Kernel Learning. CVPR 2014: 963-970


l  Bingbing Ni, Mengdi Xu, Jinhui Tang, Shuicheng Yan, Pierre Moulin. Omni-range spatial contexts for visual classification. CVPR 2012: 3514-3521


l  Jiashi Feng, Bingbing Ni, Qi Tian, Shuicheng Yan. Geometric ℓp-norm feature pooling for image classification. CVPR 2011: 2697-2704


l  Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. Recognizing human group activities with localized causalities. CVPR 2009: 1470-1477


l  Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. Contextualizing histogram. CVPR 2009: 1682-1689


l  Yang Shen, Bingbing Ni, Zefan Li, Ning Zhuang, Egocentric Activity Prediction via Event Modulated Attention. ECCV, 2018.


l  Jie Zhang, Yi Xu, Bingbing Ni, Zhenyu Duan, Geometric Constrained Joint Lane Segmentation and Lane Boundary Detection. ECCV, 2018.


l  Xiankai Lu, Chao Ma, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Ian Reid, Ming-Hsuan Yang. Deep regression tracking with shrinkage loss. ECCV, 2018.


l  Yichao Yan, Bingbing Ni, Zhichao Song, Chao Ma, Yan Yan, Xiaokang Yang. Person Re-identification via Recurrent Feature Aggregation. ECCV (6) 2016: 701-716


l  Yang Zhou, Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Pierre Moulin, Qi Tian. Pipelining Localized Semantic Features for Fine-Grained Action Recognition. ECCV (4) 2014: 481-496


l  Bingbing Ni, Pierre Moulin, Shuicheng Yan. Order-Preserving Sparse Coding for Sequence Classification. ECCV (2) 2012: 173-187


l  Zefan Li, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Wenjun Zhang, Wen Gao. Performance Guaranteed Network Acceleration via High-Order Residual Quantization. ICCV, 2017.


l  Bingbing Ni, Pierre Moulin. Manipulation Pattern Discovery: A Nonparametric Bayesian Approach. ICCV 2013: 1361-1368


l  Zheng Song, Bingbing Ni, Dong Guo, Terence Sim, Shuicheng Yan. Learning universal multi-view age estimator using video context. ICCV 2011: 241-248


l  Yuheng Zhi, Huawei Wei, Bingbing Ni. Structure Guided Photorealistic Style Transfer. ACM Multimedia, 2018.


l  Wendong Zhang, Feng Gao, Bingbing Ni, Lingyu Duan, Xiaokang Yang. Depth Structure Preserving Scene Image Generation. ACM Multimedia, 2018.


l  Zhichao Song, Bingbing Ni, Yichao Yan, Zhe Ren, Yi Xu, Xiaokang Yang. Deep Cross-Modality Alignment for Multi-Shot Person Re-IDentifcation. ACM Multimedia, 2017.


l  Yichao Yan, Jingwei Xu, Bingbing Ni, Wendong Zhang, Xiaokang Yang. Skeleton-aided Articulated Motion Generation. ACM Multimedia, 2017.


l  Yichao Yan, Bingbing Ni, Xiaokang Yang. Fine-grained Recognition via Attribute-guided Attentive Feature Aggregation. ACM Multimedia, 2017.


l  Zhenyu Duan, Jinpeng Lan, Yi Xu, Bingbing Ni, Lixue Zhuang, Xiaokang Yang, Pedestrian Detection via Bi-directional Multi-scale Analysis. ACM Multimedia, 2017


l  Jiale Bai, Bingbing Ni, Minsi Wang, Yang Shen, Hanjiang Lai, Chongyang Zhang, Lin Mei, Chuanping Hu, Chen Yao. Deep Progressive Hashing for Image Retrieval. ACM Multimedia, 2017.


l  Tom Z. J. Fu, Jianbing Ding, Richard T. B. Ma, Marianne Winslett, Yin Yang, Zhenjie Zhang, Yong Pei, Bingbing Ni. LiveTraj: Real-Time Trajectory Tracking over Live Video Streams. ACM Multimedia 2015: 777-780


l  Si Liu, Bingbing Ni, Liang Lin. Human-Centric Images and Videos Analysis. ACM Multimedia 2015: 1331-1332


l  Tam V. Nguyen, Si Liu, Bingbing Ni, Jun Tan, Yong Rui, Shuicheng Yan. Sense beauty via face, dressing, and/or voice. ACM Multimedia 2012: 239-248


l  Mengdi Xu, Bingbing Ni, Jian Dong, ZhongYang Huang, Meng Wang, Shuicheng Yan. Touch saliency. ACM Multimedia 2012: 1041-1044


l  Bin Cheng, Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Qi Tian. Learning to photograph. ACM Multimedia 2010: 291-300


l  Bingbing Ni, Zheng Song, Shuicheng Yan. Web image mining towards universal age estimator. ACM Multimedia 2009: 85-94l  Shanyan Guan, Dexin Yang, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Human Action Transfer Based on 3D Model Reconstruction, AAAI, 2019.


l  Kun Huang, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Efficient Quantization for Neural Networks with Binary Weights and Low Bitwidth Activations, AAAI 2019

l Huawei Wei, Bingbing Ni, Yichao Yan, Huanyu Yu, Xiaokang Yang, Chen Yao, Video Summarization via Semantic Attended Networks. AAAI 2018: 216-223

l  Zhe Ren, Junchi Yan, Bingbing Ni, Bin Liu, Xiaokang Yang, Hongyuan Zha. Unsupervised Deep Learning for Optical Flow Estimation. AAAI 2017: 1495-1501.


l  Zhongyue Huang, Jingwei Xu, Bingbing Ni, Human Motion Generation via Cross-Space Constrained Sampling, IJCAI, 2018.


l  Chen Lin, Zhouyingcheng, Liao, Peng Zhou, Jianguo Hu, Bingbing Ni, Live Face Verification with Multiple Instantialized Local Homographic Parameterization, IJCAI, 2018.


l  Donghao Luo, Bingbing Ni, Yichao Yan, Xiaokang Yang. Image Matching via Loopy RNN. IJCAI 2017: 2407-2413.


l  Yichao Yan, Bingbing Ni, Xiaokang Yang. Predicting Human Interaction via Relative Attention Model. IJCAI 2017: 3245-3251.


l  Meng Wang, Changzhi Luo, Bingbing Ni, Jun Yuan, Jianfeng Wang, Shuicheng Yan. First-Person Daily Activity Recognition with Manipulated Object Proposals and Non-linear Feature Fusion[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2017.


l  Yunchao Wei, Wei Xia, Min Lin, Junshi Huang, Bingbing Ni, Jian Dong , Yao Zhao, Shuicheng Yan. HCP: A Flexible CNN Framework for Multi-Label Image Classification. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 38(9): 1901-1907 (2016).


l  Bingbing Ni, Pierre Moulin, Shuicheng Yan. Order preserving sparse coding. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 38(9): 1615-1628 (2015).


l  Jiashi Feng, Bingbing N, Dong Xu, Shuicheng Yan. Histogram contextualization. IEEE Transactions on Image Processing Society 21.2(2012):778.


l  Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Meng Wang, A. A. Kassim , Qi Tian. High-order local spatial context modeling by spatialized random forest. IEEE Transactions on Image Processing Society 22.2(2013):739-751.


l  Changzhi Luo, Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Meng Wang. Image Classification by Selective Regularized Subspace Learning. IEEE Trans. Multimedia 18(1): 40-50 (2016)


l  Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. Learning a Propagable Graph for Semisupervised Learning: Classification and Regression. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 24(1): 114-126 (2012)


l  Yichao Yan, Bingbing Ni, Wendong Zhang, Xiaokang Yang, Structure-Constrained Motion Sequence Generation, IEEE Transactions on Multimedia, 2018.


l  Lin Chen, Jianbing Shen, Wenguan Wang, Bingbing Ni. Video Object Segmentation Via Dense Trajectories. IEEE Trans. Multimedia 17(12): 2225-2234 (2015)


l  Bingbing Ni, Mengdi Xu, Tam V. Nguyen, Meng Wang, Congyan Lang, ZhongYang Huang, Shuicheng Yan. Touch Saliency: Characteristics and Prediction. IEEE Trans. Multimedia 16(6): 1779-1791 (2014)


l  Bingbing Ni, Mengdi Xu, Bin Cheng, Meng Wang, Shuicheng Yan, Qi Tian. Learning to Photograph: A Compositional Perspective. IEEE Trans. Multimedia 15(5): 1138-1151 (2013)


l  Tam V. Nguyen, Bingbing Ni, Hairong Liu, Wei Xia, Jiebo Luo, Mohan S. Kankanhalli, Shuicheng Yan. Image Re-Attentionizing. IEEE Trans. Multimedia 15(8): 1910-1919 (2013)


l  Bingbing Ni, Zheng Song, Shuicheng Yan. Web Image and Video Mining Towards Universal and Robust Age Estimator. IEEE Trans. Multimedia 13(6): 1217-1229 (2011)


l  Meng Wang, Weisheng Li, Dong Liu, Bingbing Ni, Jialie Shen, Shuicheng Yan. Facilitating Image Search With a Scalable and Compact Semantic Mapping. IEEE Trans. Cybernetics 45(8): 1561-1574 (2015)


l  Teng Li, Bingbing Ni, Mengdi Xu, Meng Wang, Qingwei Gao, Shuicheng Yan. Data-Driven Affective Filtering for Images and Videos. IEEE Trans. Cybernetics 45(10): 2336-2349 (2015)


l  Bingbing Ni, Yong Pei, Pierre Moulin, Shuicheng Yan. Multilevel Depth and Image Fusion for Human Activity Detection. IEEE Trans. Cybernetics 43(5): 1383-1394 (2013)


l  Teng Li, Huan Chang, Meng Wang, Bingbing Ni, Richang Hong, Shuicheng Yan. Crowded Scene Analysis: A Survey. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 25(3): 367-386 (2015)


l  Bingbing Ni, Ashraf A. Kassim, Stefan Winkler. A Hybrid Framework for 3-D Human Motion Tracking. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 18(8): 1075-1084 (2008)


l  Bingbing Ni, Pierre Moulin, Shuicheng Yan. Pose Adaptive Motion Feature Pooling for Human Action Analysis. International Journal of Computer Vision, 2015.


l  Bingbing Ni, Vignesh R. Paramathayalan, Teng Li, Pierre Moulin. Multiple Granularity Modeling: A Coarse-to-Fine Framework for Fine-grained Action Analysis. International Journal of Computer Vision, 2016.


l  Bingbing Ni, Teng Li, Xiaokang Yang, Learning Semantic-Aligned Action Representation, IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2017.