Qiu CiyuanProfessor

Address:上海市东川路800号电信群楼1-105

Phone:021-34204356

Email: qiuciyuan@sjtu.edu.cn

Research Center:Photoelectric Materials and Devices Center

ResearchDirection
1.  Silicon Photonics
2.  Graphene Optics
Selected Publications
 1. 1.Qi Yu, Qiu Ciyuan*, Gao Weilu, Zhong Xin, and Su Yikai, Silicon Reconfigurable Electro-Optical Logic Circuit Enabled by a Single-Wavelength Light Input, IEEE Photonics Technology Letters, 2019, 31(6): 435~43
 2. 2.Wu Kan, Wang Yifang, Qiu Ciyuan*, and Chen Jianping, Thermo-optic all-optical devices based on two-dimensional materials (Invited Review), Photonics Research, 2018, 6(10): C22~C28
 3. 3.Zhu Qingming, Jiang Xinhong, Yu Yanping, Cao Ruiyuan, Zhang Hongxia, Li Danping, Li Yanbo, Zeng Li, Guo Xuhan, Zhang Yong, and Qiu Ciyuan*, Automated Wavelength Alignment in a 4 × 4 Silicon Thermo-Optic Switch Based on Dual-Ring Resonators, IEEE Photonics Journal, 2018, 10(1):1-11.
 4. 4.Qiu Ciyuan, Yang Yuxing, Li Chao, Wang Yifang, Wu Kan, and Chen jianping, All-optical control of light on a graphene-on-silicon nitride chip using thermo-optic effect, Scientific Reports, 2017, 7(17046):1-7
 5. 5.Xu Zhenzhen, Qiu Ciyuan*, Yang Yuxing, Zhu Qingming, Jiang Xinhong, Zhang Yong, Gao Weilu, and Su Yikai, "Ultra-compact tunable silicon nanobeam cavity with an energy-efficient graphene micro-heater," Optics Express 2017, 25(16):19479-19486.
 6. 6.Zhou Huanying, Qiu Ciyuan*, Jiang Xinhong, He Yu, Zhang Yong, Su Yikai, and Soref Richard, "Compact, submilliwatt, 2 × 2 silicon thermo-optic switch based on photonic crystal nanobeam cavities," Photonics Research,2017, 5(2):108-112.
 7. 7.Sun Xiaowen, Qiu Ciyuan*, Wu Jiayang, Zhou Huanying, Pan Ting, Mao Junming, Yin Xi, Liu Ruili, Gao Weilu, Fang Zheyu, Su Yikai, Broadband photodetection in a microfibergraphene device, Optics Express, 2015, 23(19):  25209~25216
 8. 8.Pan Ting, Qiu Ciyuan*, Wu Jiayang, Jiang Xinhong, Liu Boyu, Yang Yuxing, Zhou Huanying, Soref Richard, Su Yikai, Analysis of an electro-optic modulator based on a graphene-silicon hybrid 1D photonic crystal nanobeam cavity, Optics Express, 2015, 23(18): 23357~23364
 9. 9.Qiu Ciyuan*, Pan Ting, Gao Weilu, Liu Ruili, Su Yikai, Soref Richard, Proposed high-speed micron-scale spatial light valve based on a silicon-graphene hybrid structure, Optics Letters, 2015, 40(19): 4480~4483
 10. 10.Qiu Ciyuan, Gao Weilu, Vajtai Robert, Ajayan Pulickel M., Kono Junichiro, Xu Qianfan*, Efficient Modulation of 1.55 µm Radiation with Gated Graphene on a Silicon Microring Resonator, Nano Letters, 2014, 14(12):  6811~6815 (IF=12.712)
 11. 11.Qiu Ciyuan, Gao Weilu, Soref Richard, Robinson Jacob T., Xu Qianfan*, Reconfigurable electro-optical directed-logic circuit using carrier-depletion micro-ring resonators, Optics Letters, 2014, 39(24): 6767~6770
 12. 12. Qiu Ciyuan, Chen Jianbo, Xia Yang, Xu Qianfan*, Active dielectric antenna on chip for spatial light modulation, Scientific Reports, 2012, 2(0855): 1-7
 13. 13.Qiu Ciyuan, Chen Jianbo, Xu Qianfan*, Ultraprecise measurement of resonance shift for sensing applications, Optics Letters, 2012, 37(23): 5012~5014
 14. 14.Qiu Ciyuan, Ye Xin, Soref Richard, Yang Lin, Xu Qianfan*, Demonstration of reconfigurable electro-optical logic with silicon photonic integrated circuits, Optics Letters, 2012, 37(19):3942~3944
 15. 15.Qiu Ciyuan and Xu Qianfan*, Controlling normal incident optical waves with an integrated resonator,Optics Express, 2011, 19(27): 26905-26910.
 16. 16.Qiu Ciyuan, Shu Jie, Li Zheng, Zhang Xuezhi, and Xu Qianfan*, Wavelength tracking with thermally controlled silicon resonators, Optics Express, 2011, 19(6): 5143-5148.